تبلیغات در سایت

بنر تبلیغاتی در سایت
 
بنرهای صفحه اصلی سایت فارسی  :
تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر بزرگ  صفحه اصلی سایت
در ابعاد
1000*125 پیکسل

شماره 1

50.000.000

120.000.000

250.000.000

500.000.000

شماره 2

40.000.000

100.000.000

220.000.000

400.000.000

شماره 3

30.000.000

80.000.000

150.00.000

300.000.000

شماره 4

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

بنرهای سمت راست زیر لوگوی سایت فارسی

تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

ابعاد این بنر 255*120  پیکسل می باشد
(قابل مشاهده در تمام صفحات فارسی سایت 70.000 صفحه)

شماره 1

60.000.000

150.000.000

350.000.000

600.000.000

شماره 2

50.000.000

120.000.000

280.000.000

500.000.000

شماره 3

40.000.000

100.000.000

220.000.000

400.000.000

شماره 4

30.000.000

80.000.000

160.000.000

300.000.000

بنرهای بزرگ بالای تمام مقالات و اخبار و مصاحبات سایت فارسی
تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر بزرگ
در ابعاد
1000*125 پیکسل

قابل مشاهده در تمامی صفحات مقالات

10.000.000

-

- -
قابل مشاهده در تمامی صفحات اخبار

10.000.000

-

- -

قابل مشاهده در تمامی صفحات مصاحبات

10.000.000

     

قابل مشاهده در تمامی صفحات گزارشات

10.000.000

-

- -
بنر های کوچک

 

تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر کوچک
در ابعاد
240*40 پیکسل

بالای اخبار
در صفحه نخست

15.000.000

40.000.000

80.800.000

150.000.000

بنر کوچک
در ابعاد
240*40 پیکسل

-

10.000.000

25.000.000

50.800.000

100.000.000

 

 تمامی بنرها امکان لینک به سایت آن شرکت و یا لینک به یک صفحه تبلیغاتی درون سایت را دارند

جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره های 88732575  -  88734581 تماس بگیرید