تبلیغات در سایت

بنر تبلیغاتی در سایت
 
بنرهای صفحه اصلی سایت فارسی  :
تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر بزرگ  صفحه اصلی سایت
در ابعاد
645*80 پیکسل

شماره 1

25.000.000

60.000.000

- -

شماره 2

15.000.000

40.000.000

- -

شماره 3

13.000.000

33.000.000

- -

شماره 4

10.000.000

26.000.000

- -
بنرهای سمت راست زیر لوگوی سایت فارسی

تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

ابعاد این بنر 255*120  پیکسل می باشد
(قابل مشاهده در تمام صفحات فارسی سایت 70.000 صفحه)

شماره 1

35.000.000

70.000.000

- -

شماره 2

25.000.000

60.000.000

- -

شماره 3

20.000.000

50.000.000

- -
بنرهای بزرگ بالای تمام مقالات و اخبار و مصاحبات سایت فارسی
تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر بزرگ
در ابعاد
645*80 پیکسل

قابل مشاهده در تمامی صفحات مقالات

9.000.000

22.000.000

- -
قابل مشاهده در تمامی صفحات اخبار

8.000.000

20.000.000

- -

قابل مشاهده در تمامی صفحات مصاحبات

7.000.000

18.000.000

- -
بنر های سمت چپ تمام صفحات سایت فارسی

 

تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر کوچک
در ابعاد
240*40 پیکسل

قابل مشاهده در تمام صفحات فارسی سایت 70.000 صفحه

5.000.000

12.000.000

28.800.000

46.000.000

 

 تمامی بنرها امکان لینک به سایت آن شرکت و یا لینک به یک صفحه تبلیغاتی درون سایت را دارند

جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره های 88732575  -  88734581 تماس بگیرید