سرنوشت مبهم تولید ۲۵۰ تن طلای کثیف روزانه در چهارمحال و بختیاری/زباله‌گردها رقیب سرسخت کارخانه بازیافت

کد گزارش: ۲۸۶ - تاریخ درج: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - مشاهده: ۵۰

مدیر سازمان پسماند شهرداری شهرکرد گفت: خرید و فروش زباله‌ها به نوعی دامن زدن به زباله‌گردی است که مشکلات خاص خود را خواهد داشت و طبق قانون مدیریت پسماند باید با این افراد برخورد شود.

رای: ۴.۰۰
توسط ۲ کاربر - رای دهید
پسماند عبارت است از موادی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮدازش و ﯾﺎ دﻓﻊ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 
از آنجایی که زباله‌ها می‌توانند منابع خوبی برای سوخت‌های پاک و قابل اعتماد باشند و از این طریق موجب کاهش مصرف انرژی‌های اولیه نیز می‌شوند این فناوری‌های جدید به عنوان اولویت اول کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برخورد با زباله‌ها و ضایعات به حساب می‌آیند.
 
امروز حداکثر بازیابی گرما و تولید الکتریسیته از زباله‌ها و ضایعات صورت می‌گیرد و این یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای توسعه بیشتر کشورهاست.
 
پس ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻮاد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼط ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ارزش آن وﺟﻮد دارد.
 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮد: از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ، ﮔﺎز)، از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ (ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و…)، از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد (ﺷﯿﺸﻪ، ﮐﺎﻏﺬ و…)، از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪﻧﯽ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﯽ)، از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸأ (ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﺠﺎری، ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و…) و ..
ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻢﺗﺮاز ۱۰ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮد درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺗﺨﺮﯾﺐ.
 
تعریف مدیریت پسماند
 
افزایش روزافزون حجم پسماندها  از یک سو و تنوع و گوناگونی آن‌ها از سویی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع آن‌ها می‌افزاید که محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد.
 
البته اخیراً به جمع‌آوری پسماند به عنوان شغلی هر چند پرزحمت اما گویا پردرآمد توجه شده است و در شهرهای مختلف از کلان شهر تا شهرهای کوچک استان‌های محروم مورد توجه قرار گرفته است.
 
حال در ادامه این گزارش به روند فعالیت سازمان مدیریت پسماند شهری و سرانجام زباله‌های تفکیک شده پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.
 
شهرکرد روزانه 150 تن زباله تولید می‌کند
 
داود مومنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: در شهرکرد  روزانه ۱۳۵ تن زباله خانگی تولید می‌شود که با توجه به شرایط کنونی این مقدار به ۱۲۰ الی ۱۲۵ تن به صورت شبانه‌روزی کاهش پیدا کرده که با زباله‌های عمرانی و پزشکی و... به ۱۵۰ تن می‌رسد.
 
مدیر سازمان پسماند شهرداری شهرکرد افزود: زباله‌های جمع آوری شده به کارخانه بازیافت که دو ماه پیش در اراضی رحمتی شهرکرد افتتاح شد منتقل می‌شوند، با مطالعات انجام شده می‌توان گفت تقریباً ۱۲ درصد از زباله‌های شهرکرد قابل تفکیک و بازیافت هستند و از آنجایی که این مرکز تازه افتتاح شده حدود ۴ الی ۵ درصد از این زباله‌ها از جمله پلاستیک، فلزات و کاغذ تفکیک می‌شوند و چون صنایع تبدیلی این مواد در استان وجود ندارد زباله‌های تفکیک شده به استان‌های همجوار منتقل می‌شوند.
 
فعالیت کارخانه بازیافت با ظرفیت 250 تن زباله در استان
 
وی با بیان اینکه حدود  ۳۰ درصد از زباله‌های بازیافت شده تبدیل به کود کمپوست می‌شوند، افزود: ظرفیت این کارخانه حدوداً ۲۵۰ تن است که با زباله‌های طاقانک، بهرام‌آباد و شهرکرد حدوداً ۱۶۰ تن زباله تولید می‌شود که با وجود این ظرفیت زباله‌های شهرهای دیگر نیز به این کارخانه اضافه می‌شود تا زباله مورد نیاز تأمین شود.
 
مومنی با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی در راستای کاهش تولید زباله یکی از وظایف شهرداری و سازمان پسماند است و یکی از راه‌های کاهش زباله تفکیک زباله از مبدا می‌باشد که هم به محیط زیست و هم اقتصاد خانوار شهری کمک می‌کند، ادامه داد: به همین منظور با پیمانکاری قراردادی منعقد و هشت ماه فعالیت در همین راستا با همکاری‌های لازم از سمت مردم انجام شد اما قبل از اتمام قرارداد خاتمه فعالیت را اعلام کرد و الان مزایده مجدداً طرح برای پیمانکار جدید مزایده به شهرداری اعلام شده تا پیمانکار جذب گردد که با این طرح زباله‌ها در منزل و قبل از جمع‌آوری تفکیک می‌شوند که سهولتی در امر بازیافت خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه ما به دنبال خرید و فروش زباله نیستیم، افزود: متاسفانه زباله گردها در دو سایت دفن زباله و سطح شهر فعال بودند که با راه اندازی کارخانه بخشی از زباله‌گردی در سایت کم شده که باز هم پیگیر جمع‌آوری  این افراد هستیم زیرا که با این فعالیت کلیه بهداشت عمومی شهر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
 
زباله‌گردی آلودگی زیست محیطی را به همراه دارد
 
 مومنی گفت: البته در سطح شهرها هم زباله‌گرد می‌بینیم که با پخش کردن زباله‌ها در محل‌های عمومی برای یافتن زباله مدنظر، آلودگی‌های زیست محیطی را برای شهروندان ایجاد می‌کنند که شاید یکی از دلایل لغو قرارداد پیمانکار این طرح نیز عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط با این طرح بوده است.
 
مدیر پسماند شهرداری شهرکرد ادامه داد: طبق ماده ۷ مدیریت پسماند همه فعالیت جمع‌آوری زباله با شهرداری است که سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزاتی صادر کرده و افراد حقیقی و حقوقی را ایجاد کرده که مجاز به خرید و فروش زباله هستند البته زباله‌گردها که تمایل به این کار دارند از درآمد بالایی برخوردار نیستند بلکه صاحبان قراردادها را به درآمد می‌رسانند.
 
مجوزات صمت سبب ترویج زباله‌گردی
 
وی افزود: تاکنون جلسات متعددی برگزار و تاکید شده که اگر قرار است این طرح را ادامه دهیم و این فعالیت زباله‌گردی همچون روال قبلی ادامه داشته باشد به موفقیت نخواهیم رسید البته ما مخالف این فعالیت نیستیم اما اگر صنعت، معدن و تجارت بخشی از این کار را برعهده گرفته باید از صفر تا صد این کار را انجام دهد و عملیات جمع‌آوری و بازیافت زباله را به طور کامل در دستور کار قرار دهد زیراکه این مدل فعالیت یک نوع دخالت در کار شهرداری می‌باشد.
 
مومنی در پایان گفت: خرید و فروش زباله‌ها با این روش که غیر از نان خشک زباله‌های مورد نظر را جمع‌آوری کنند به نوعی دامن زدن به زباله‌گردی است که مشکلات خاص خود را خواهد داشت که طبق قانون مدیریت پسماند باید با این افراد برخورد شود و جمع‌آوری و فروش زباله‌ها به شهرداری واگذار شود.
 
این گفت‌وگو ما را به سمت اداره صنعت، معدن و تجارت کشاند تا علت این مجوزهای شرکت خصوصی که سبب افزایش زباله‌گردی می‌شود را جویا شویم.
 
مجوز به زباله‌گردی نمی‌دهیم
 
سجاد رستمی در ادامه این گزارش در این خصوص گفت: مجوزی به شرکت‌های خصوصی مبنی بر زباله‌گردی نمی‌دهیم اما برخی از اصناف مانند خرید و فروش آهن آلات، بازیافت زباله‌های پلاستیکی یا مقوایی و ... برای فعالیت خود مجوز رسمی و قانونی دریافت می‌کنند.
 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: شرطی برای تهیه زباله برای این شرکت‌ها تعریف نشده و از هر منبعی می‌توانند زباله مورد نظر خود را تهیه کنند و اگر تخلفی در این مسیر مانند زباله‌گردی یا زباله دزدی رخ دهد دستگاه متولی در امر جمع‌آوری زباله باید با آن برخورد کند.
 
هیچ دفاعی از زباله‌گردان نداریم
 
وی در پایان گفت: هیچ دفاعی از زباله‌گردها نداریم زیراکه اشخاصی که وابستگی به جایی ندارند در این امر دخیل هستند لذا اگر تخلفی در این حوزه صورت می‌گیرد باید با آن برخورد شود.
 
با این مباحث مطرح شده در می‌یابیم که افتتاح کارخانه قدم موثری در مقابله با زباله‌گردی بوده اما کافی نیست و شهرداری برای ادامه فعالیت خود باید تصمیم جدی در این خصوص بگیرد.
 
 

[بازگشت به فهرست]