مصاحبه مدیراجرایی انجمن صنایع کارتن و ورق کارتن با ماهنامه صنعت چاپ و بسته بندی

کد مصاحبه: ۸۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ - مشاهده: ۱,۷۶۰

دریک بعدازظهر بهاری و درملاقاتی بی تکلف دردفترانجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با مدیراجرایی انجمن مصاحبه ای صورت پذیرفت که ذیلا به استحضار خوانندگان محترم می رسد :
آقای مهندس صلاح الدین همایون که دانش آموخته مهندسی صنایع ( برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) می باشد ٬ اکنون هجدهمین سال کاری خود را سپری می نماید .

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
1. لطفا نسبت به کلیات برنامه های آن انجمن درسال 1388 توضیح دهید .

برنامه های سال 1388 انجمن رامی توان به شرح دوبخش زیر اطلاع رسانی نمود :

1.1. برنامه راهبردی :
دراین محوربراساس درایت مدیریت محترم عامل ؛ جناب آقای اعظمی طرح تدوین برنامه استراتژیک انجمن باتوجه به مستندات مربوطه نظیر” سند چشم انداز “ ٬ اهداف بلندمدت وزارت های محترم صنایع و معادن و بازرگانی ازسویی و همچنین انتظارات صریح و تلویحی اعضاء محترم ازسویی دیگر دردستورکارقرارگرفته است .
بدیهی است که دریک سامانه مبتنی بردانش ٬ برنامه های اجرایی و عملیاتی خروجی های فرآیند برنامه ریزی راهبردی می باشند که مواردیادشده بهمراه سایرملاحظات مرتبط بعنوان ورودیهای آن می باشند .
این فرآیندمنطقی بابدوربودن ازتصمصمات لحظه ای و احساسی ٬ حداکثر منافع بلندمدت جمیع متعاملین رامبتنی برعقل جمعی و بگونه ای فراگیر درنظرقراردهد.
همچنین شایان توجه می باشد که دراین فرآیندبه رویکردهای نوینی ازقبیل برنامه ریزی برپایه سناریو ( سناریو نگاری ) که برخی انتقادات واردبررویکردهای پیشین برنامه های راهبردی راپوشش داده است ٬مدنظرقرارگرفته و بهره برداری خواهد شد .
بدین منظورنیزکارگروهی جهت تدوین این سند تشکیل گردیده که با رویکردی هم افزا و بهره برداری ماتریسی ازمنابع انسانی متخصص درکلیه اعضاء خود در راستای تحقق آن همکاری نزدیکی را با همدیگردارند.
درطراحی و اجرای این فرآیند اهتمام کافی و وافی صورت پذیرفته تاازپویاشناسی سامانه های کسب و کار[1] بهره گرفته ٬ با پیش آگاهی پیرامون عوامل موثری چون مدلهای ذهنی[2] و قواعد حاکم برآن درجهت ایجاد و استقرار سازمانهای یادگیرنده اقدام گردد.

1.2. برنامه های میان مدت و کوتاه مدت :
ü ترویج و اشاعه رقابت سالم دربین کلیه اعضاء زنجیره تامین[3] و فرهنگ سازی های موردنیاز.
ü بافعال سازی سایت انجمن نسبت به گسترش بسترتبادل الکترونیکی اطلاعات درمیان اعضاء و برخورداری ازمنفع آن .
ü تشکیل کمیته های تخصصی موردنیاز بصورتی موثر. ( نظیر کمیته ای اقتصادی ٬ فنی ٬ ارتقاء بهره وری و...)
ü اهتمام به استقرا سامانه های تولیدی بر اساس روش تولید سفارشی[4] .
ü برگزاری نمایشگاههای تخصصی .
ü توسعه فضای تفاهم بویژه در تعامل با صنایع فرا و فرو دستی .

2. بطورکلی برنامه انجمن درجهت افزایش سطح دانش اعضاء چه می باشد ؟

این موضوع که با رویکردی منطقی موردوثوق هیئت رئیسه محترم می باشد ٬ یکی ازارکان و برنامه های بسیارمهم انجمن می باشد .
دراین زمینه سعی خواهد گردید در هر سه سطح داخلی ٬ ملی و بین المللی فعالیتهای موردنیاز محقق گردد . درسطح ملی با تدارک دوره ها و سمینارهای آموزشی بااستفاده و دعوت از اساتید ایرانی و درسطح بین المللی بادعوت ازاساتید خارجی به انتقال دانش و تجارب روز اقدام خواهد شد.
درسطح داخلی که ازدیدگاههای گوناگونی نه تنها ازارزش کمتری نسبت به دو سطح یادشده برخوردارنمی باشد بلکه حداقل بدلیل آنکه اجرای اینگونه آموزشها بستراستفاده بهترو مناسبتر از آموزشهای ملی و بین المللی را فراهم می آورد ٬ ازارزش بسزایی برخوردار می باشد .
دراین حوزه مبادرت به برگزاری و پیگیری استقرار درکارخانجات هریک از اعضاء خواهد شد .مواردی همچون :
ü برگزاری دوره آموزشی ” عارضه یابی سازمانی “ بویژه براساس مدلهای تعالی سازمانی و ویرایش بومی آن.
شایان ذکرمی باشد که این دوره باتربیت ارزیابان ازهریک ازاعضاء و نظارت برعملکردآنها درشرکتهای متبوع خود و مرتفع نمودن مشکلات و ابهامات احتمالی آنها درحین عمل ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد زیرا خروجی های آن مواردی را که درهریک ازاعضاء نیازمند توجه و تعریف و اجراء برنامه ها و اقدامات لازم می باشد آنهم بصورت الویتبندی شده دراختیارمدیریت ارشد شرکت قرارمی دهد.
ü مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
ü گسترش عملکردکیفیت ( QFD )
ü طراحی ساختیافته آزمایشات ( DOE )
ü ممیزی سیستمهای کیفیت اعضاء توسط انجمن ( با توجه به ذی نفع نبودن در نتایج ٬ می توان واقعیت ها را بیطرفانه و کامل مستند نموده و به تبع آن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موثرتری را تعریف نمود .)
ü تحلیل حالات بالقوه خرابی ( FMEA )
ü استقرارسیستم جامع تعریف ٬ اجراء و کنترل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ( با توجه به کاهش وقوع هر خطا یا اشتباه به حداکثر یکبار و پرهیز از سعی و خطا ٬ ازاتلاف قابل ملاحظه ای از منابع مالی و انسانی جلوگیری می نماید .)
ü تدوین و استقرارسامانه ای جهت محاسبه بهره وری پرسنل درتحقق اهداف سازمان متبوع خود.( بادرنظرگرفتن لایه های مختلف سازمانی و میزان تاثیر گذاری هر کدام ).

3. مهمترین چالش درپیش روی این صنعت درسال 88 چه می تواند باشد ؟

درپاسخ به این پرسش باذکرپیش درآمدی کوتاه می خواهم بصورتی جامع و کلان به این مهم بپردازم .
پرداختن به اثرات یا معلولها هیچگاه نتایج مثبت با ثباتی را دربرنخواهد داشت زیرا بدون پرداختن به علت های اصلی ( علت العلل ) و تدبیر مدبرانه برای سازوکارمرتفع سازی آنها ٬ آثار ( اثرات یا نمودهای ظاهری ) هیچگاه درمان نخواهند شد . بعبارتی بهتر تنها راه حل اثرات ٬ مسکنها هستند که ناکارآمدی آنها نیازبه توضیح ندارد.
ذراینجالازم است که خوانندگان فرهیخته به تفاوت بین علت[5] و اثر[6] توجه کافی مبذول فرمایند.
باتوجه به توضیح موجزفوق ٬ صرفا پرداختن به چالاش های پیش روی این صنعت ( کارتن و ورق ) دربهترین حالت به توصیه و تجویز مسکن خواهد انجامید .
” جهان کنونی خطی نیست “ و این نکته کلیدی هرگزنباید فراموش گردد که فراموشی آن علت اصلی بسیاری از مشکلات می باشد . بعبارت ساده ترباید به این نکته توجهی ویژه مبذول نمود که :
درجهان پیچیده کنونی هرپدیده یا واقعه ای ٬ معلول چندین علت ( نه یک علت ) و خود نیز علت چندین معلول یا اثر می باشد . این بدان معنی است که نگرشهای جزئی بدون درنظرگرفتن ارتباط واقعی و کامل آن برمجموعه کلی مربوط به آن ٬ منجر به اتخاذتصمیمات نادرست و به تبع آن نتایج نادرست خواهد شد. پس چنانچه به دنبال نتایج مثبت با ثبات می باشیم ٬ می بایست به روابط علت و معلولی آنهم با زبان علمی مربوط بپردازیم .
شایسته است بدانیم براساس همین مقتضیات بوده است که مقوله ” مدیریت زنجیره تامین[7] “ ظهورنموده است .
لذاچالشهای این خوشه صنعتی می بایست درزنجیره تعامل با تولید و عرضه کنندگان کاغذ و همچنین صنعت بسته بندی تبیین گردد .
مطالعه پیشاپیش ( شبیه سازی شده ) تراکنشهای کلیه متعاملین و وضعیتها دربرشهای زمانی مختلف می تواند راهنمائی جهت تعریف و اجراء اقدامات مورد نیازدر زمانهای مناسب را به ارمغان آورد.
باتوجه به توضیحات فوق و بمنظورآن که خوانندگان شما بنده را به کلی گویی متهم ننمایند ٬ به برخی مصادیقی اشاره می نمایم که شایسته توجه کلان و دولتی به آنها می باشند :
ü انتظاردرکاهش قیمت محصولات با حفظ کیفیت ٬ بدون توجه و کنترل افزایش قیمت های عوامل تشکیل دهنده درقیمت تمام شده محصولات ( نظیر تورم و افزایش قیمت مواداولیه ٬ افزایش هزینه منابع انسانی ٬عدم تصحیح و چه بسا تشدید قوانینی نظیر مالیاتها ٬تعرفه ها و ...
ü انتظاردربهروه وری نیروی انسانی بدون توجه کلان به برخورداری آنها ازحداقل های موردنیاز.
ü انتظارکنترل خروجیها ( عدم افزایش قیمت ) بدون توجه و عدم اعمال کنترل موثر برورودیها ( تورم و آثارزنجیره ای آن )
ü انتظاراشتغال زایی درشرایطی که صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان ٬ فعالیتهای خود را با عدم توجیه اقتصادی مواجه می بینند .--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Business System Dynamics.
[2] - Mental Models.
[3] - Supplier Chain.
[4] - Lean Production.
[5] - Cause.
[6] - Effect.
[7] - SCM.


[بازگشت به فهرست]