افزايش قيمت كاغذ اقتصاد رسانه ها را دچار آسيب كرده است

کد مصاحبه: ۷۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ - مشاهده: ۱,۷۳۹

مديرمسوول روزنامه جام جم گفت:افزايش قيمت كاغذ، اقتصاد رسانه ها را خدشه دار مي كند. اقتصاد و رهنگ دو عنصرجدايي ناپذير هستند و هر دو عنصرمي توانند تأثيرمثبت و منفي را بر يكديگر داشته باشند. مطبوعات و رسانه ها به عنوان يكي از بخش هاي فرهنگي بخشي از ادامه حيات خود را مديون اقتصاد مطلو

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
درحال حاضر وضعيت اقتصادي رسانه ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اگر معدل عملكرد رسانه ها را بگويم، بايد گفت كه رسانه ها معدل خوبي ندارند و از وضعيت مناسبي برخوردارنيستند، زيرا تقريبا از هنگام تولد روزنامه ها و رسانه هاي مكتوب به نوعي يك پيوند مالي جدي با دولت برقرار شده و از روزاول رسانه اي ها به اين فضا عادت كرده اند، همه هرچند كه سياست دولت فاصله گرفتن از پرداخت يارانه است. دولت دو نوع اعتقاد دارد اول اينكه رفته رفته دولت آنچه كه به عنوان حمايت مي دهد، بايد كسر شود و دومين اعتقاد اين است كه برخي ها بر اين تصورهستند كه اين كسراعتبارات و كاهش حمايت هاي مالي باعث مي شود، مطبوعات به فكر خروج از راه هاي بحران ها بيفتند به اين معنا كه با ارتقاء كيفيت و كميت خود بتوانندخود را سرپا نگه دارند. البته اعتقاد ديگري هم وجود دارد و آن اين كه در دولت اساسا كساني كه مي خواهند يك نشريه و يا روزنامه اي انتشار كنند تنها نبايد به چاپ آن نشريه بينديشد يعني تنها توان فكري كافي نيست بلكه توان اقتصادي هم در كنار توان فكر لازم است. دولت معتقد است وزارت فرهنگ و ارشاد به كسي كه مجوز مي گيرد بايد بتواند تا دوسال خود را اداره كند.

آيا وضعيت اقتصادي رسانه ها به بخش خصوصي و يا دولتي مربوط مي شود؟
وضعيت اقتصادي رسانه ها به يك صورت نيست، برخي ها موقعيت اقتصادي خوبي دارند و برخي ديگر از نشريات با شرايط اقتصادي سختي اداره مي شوند و تنها دلبستگي هاي فرهنگي باعث شده كه آن ها كار را ادامه دهند. البته اين موضوع بخش خصوصي و دولتي ندارد چرا كه در بخش خصوصي برخي از نشريات مي بينيم كه فوق العاده به لحاظ جذابيت، كاغذ و محتوا توانمند هستند و برخي ديگر از نشريات هم در اين فضا نتوانستند هيچ حركت خوبي را انجام دهند.

مشكل جدي در رسانه ها چه مواردي مي تواند باشد؟
درحال حاضر مشكل كاغذ به ويژه براي روزنامه ها مشكل جدي شده است چرا كه شاهد افزايش قيمت در بحث كاغذ هستيم و با توجه به قيمت هاي جهان غالبا مشكل داريم. مشكل كاغذ بيشتر براي روزنامه هايي است كه مصرف كاغذشان فقط خارجي است و مجبورهستند در بخش هايي از آن استفاده كنند كه بسيار گران تمام مي شود و حتي در برخي از روزنامه ها اين امر منجر به كاهش صفحه ياتغييرنوع كاغذ به سمت كاغذ ايراني شده است.

چه پيشنهادي براي بهبود وضعيت اقتصادي رسانه ها داريد؟
بهبود وضعيت اقتصادي نيازمند طرح جامعي است كه الان نمي توانم پيشنهاد روشني بدهم. برخي ها براين تصور هستند كه بهترين راه بهبود وضعيت اقتصادي حمايت دولت است اما دولت در پاسخ به اين تصورات رسان ها مي گويد اگر رسانه ها كارشان را خوب انجام دهند مي تواند به موقعيت هاي خوبي برسند و خودشان را سرپا نگه دارند، يعني راه هاي رسيدن به موقعيت مطلوب را خودشان پيدا كرده اند. به نظرم مسيردولت همان حذف يارانه است اگر طرح حذف يارانه انجام شود تا حدودي همه رسانه ها شكست مي خورند و از بين مي روند و تعدادي ديگر هم در اين عرصه باقي مي مانند و درنتيجه رسانه اي ها به معناي واقعي مشخص مي شوند.

مهم ترين منبع درآمدي رسانه ها به ويژه رسانه هاي مكتوب از چه راهي است؟
چاپ آگهي ها مهم ترين منبع درآمدي رسانه هاي مكتوب است، زيرا فروش روزنامه درآمد چنداني ندارد و معمولا قيمت تمام شده يك روزنامه بيش از آن چيزي است كه قيمت آن روي روزنامه درج مي شود. به عنوان مثال يك روزنامه دويست و هفتاد تومان است كه آن روزنامه با قيمت يكصدتومان به فروش مي رسد. آگهي ها يك مسيرش دولتي و مسيرديگرش خصوصي است كه آن هم تابعي از شرايط بازار است. اگر اقتصادشان رونق داشته باشد آگهي هاي شان هم به تناسب رونق دارد. البته در چاپ آگهي ها هم محدوديت داريم به عنوان مثال در تبليغ بانك ها محدوديت داريم مگر درشرايط خاص. اين وضعيت بر اقتصاد روزنامه ها و نشريات تأثير مي گذارد.

شنيده ها حاكي از آن است كه توزيع آگهي هاي دولتي عادلانه صورت نمي گيرد؟
توزيع آگهي هاي دولتي چيزهايي است كه بايد عادلانه باشد و خود اين امر مي تواند درا حياي نشريات كمك كند. قيمت آگهي هاي دولتي آنقدر كم است كه گرفتن آگهي ها و چاپ كردن آن اقتصادي نيست و برخي ها از سرناچاري اين آگهي هاي دولتي را به چاپ مي رسانند. همچنين سه سال است كه قيمت آگهي هاي دولتي تغييري پيدا نكرده است و روشن است هرچيزي را كه به قيمت روز عرضه شود مي تواند به اقتصاد رسانه كمك كند. البته برخي ها از روزنامه ها نمي پذيرند كه با آن قيمت كم آگهي هاي دولتي را چاپ نمي كنند.

حدف يارانه بخشي از اجراي اصل 44 قانون اساسي است نظرتان در رابطه با حذف يارانه در بخش رسانه ها چيست؟
فرهنگ همچون مقوله كتاب، روزنامه كه معناي ارزش بالايي دارد، بايد كمك شود. يارانه هاي حوزه فرهنگي در بخش هايي همچون مطبوعات جزء مأموريت هاي نظام است و دولت مي گويد من از منابع خودم براي اين كه شما كارتان را در حوزه مطبوعات انجام دهيد كمك خواهيم كرد و درنهايت مي توان يارانه در بخش فرهنگ را حفظ كرد. همچنين لازم نيست همه يارانه هاي بخش فرهنگ را بتوان حذف كرد و اجراي اصل 44 قانون اساسي با يارانه هاي بخش مطبوعات منافاتي ندارد.


خبرگزاري موج - گروه اقتصاد فرهنگ[بازگشت به فهرست]