مدیرعامل شركت كارتن بهروز:به كاغذهای تك لااهمیت داده شود

کد مصاحبه: ۵۴ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ - مشاهده: ۲,۰۷۷

شركت كارتن بهروزدرسال ۱۳۷۵درزمینی واقع دركیلومتر۵۲اتوبان تهران-كرج تاسیس شد.
هدف اولیه این واحدصنعتی تولیدانواع ورق كارتن سه لابوده كه درچندین مرحله توسعه،دامنه تولیدی وخدماتی این واحدوسیع ترشده است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

فازاول توسعه شامل طرح ریزی وایجادبخش كارتن سازی بوده ودرفازدوم،تعویض وبه روزرسانی خطوط تولیدورق سازی وفازسوم نیزبه توسعه فیزیكی كارخانه دربخش تسهیلات تولیدی وزمین كارخانه اختصاص یافته است،مدیرعامل شركت كارتن بهروزاعتقادداردكه حمایت های دولت،بهترین راه توسعه صنایع بسته بندی است.درزیراین گفتگورامی خوانید:

میزان تولیدكارتن بهروزدرسال 86مطلوب بود؟
 
-خوشبختانه تاشهریورماه ،روندفروش وتولیدسیرصعودی داشت وازآن تاریخ به بعد،عرضه وتقاضابرابرمی كند.
بااین حال توانایی افزایش تولیدراتاسقف 000/30تن درسال داریم.

درشرایط فعلی میزان تولیدمتوسط شركت چقدراست؟

-حدود75هزارتن درسال.اگرمشكلات تولیدكرافت لاینروتست لاینربرطرف شود،توانایی تولیدافزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

به نظرشماتولیدات داخلی توانایی رقابت باشركت های جهانی رادارند؟

-ببینیدیكی ازراه های افزایش صادرات به خارج ازكشور،بهادادن به زیبایی وظاهربسته های تولیدی است كه متاسفانه درایران،آنطوركه بایدوشایدازجایگاه ویژه ای برخوردارنیست.
اگردولت ازشركت های داخلی ،حمایت های مطلوب راانجام داده واستانداردهای بسته بندی مطابق استانداردهای جهانی تعریف شود،قطعاُفاصله موجودبرطرف می شود.موضوع دیگر،تسهیلات ووام های بانكی است كه درایران ،شرایط مطلوبی ندارد.
یعنی سیستم بانكی برای تولیدمشكل سازاست؟

-متاسفانه برروری وام هایی كه به بخش صنعت اختصاص می یابدنظارتی صورت نمی گیرد.اگرپرداخت های بانك سهل ترشودوكارشناسی دقیقی برروی وام های اختصاص یافته صورت گیرد،تولیددرداخل كشورباچالش كمتری مواجه می شود،مسئله دیگر،افزایش كیفیت كاغذوكارتن تولیدی است.

كه ظاهرابااستانداردهای جهانی فاصله داریم.

-اگربه جای تولیدكاغذهای3لاو5لا،بیشتروقت رابه كاغذوكارتن های تك لااختصاص دهیم،جواب بهتری می گیریم.به هرحال بایدیك لاازكارتن های 3 لا توسط كارخانجات تولیدشود.ازطرفی دیگرشركت های تولیدی زودتربه اهداف خودرسیده وكاغذهای تك لاآن هم بااستانداردهای جهانی بیشتروبهترتولیدوبه بازارعرضه می شود.البته نصب وراه اندازی ماشین آلات وتجهیزات مربوطه ازاهمیت زیادی برخورداراست،آن هم به صورت كارشناسی شده.

باشرایط موجودكارتن بهروزازسال 86 راضی بوده است؟

-باوجودنوسانات قیمت( 50درصدافزایش قیمت نسبت به سال گذشته )ازبازارداخلی جواب مطلوبی گرفته ایم.چراكه همواره تقاضاوجوددارد.درمجموع میزان تولیدنسبت به سال گذشته افزایش یافته وعرضه مطلوب تری داشته ایم.


[بازگشت به فهرست]