قیمت هاافزایش چشمگیری داشت

کد مصاحبه: ۵۳ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ - مشاهده: ۱,۷۴۳

گروه پیمان آمل نزدیك به ۴۰سال است كه درزمینه فروش وتوزیع وپخش موادغذایی،آرایشی،بهداشتی وشوینده فعالیت می كند،واحدهای ورق سازی،كارتن سازی وجعبه سازی ازبخش های این شركت محسوب می شود.ازجمله فعالیت دیگراین گروه،اطلاع رسانی وتبلیغات شركت های طرف قراردادتحت برندوپكیج تبلیغاتی است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
مدیرفروش گروه پیمان آمل دریك كلام،افزایش قیمت تمام شده وكمبودمواداولیه راازجمله مشكلات مهم واثرگذارصنعت بسته بندی می داند.
وی درگفتگوباخبرنگارماچنین اظهارداشت:
ازوضعیت پخش وتوزیع ودرنهایت فروش درسال گذشته رضایت داشتید؟
-ببینیدتقاضاهمیشه وجودداردچراكه اكثرصنایع بابسته بندی ارتباط دارند.مشكلی كه امسال پررنگ ترشده،كمبودمواداولیه به ویژه كاغذاست.به دلیل آنكه آخال یاهمان ضایعات كاغذدچاركمبودشده،مقدار تولیدی كاغذكاهش محسوسی یافته است كه برمسئولین واجب است برنامه ریزی اصولی برای رفع آن داشته باشند.
تحریم های اقتصادی تاثیرگذاربوده است؟
-دقیقاُ شما اگرمیزان واردات كاغذبه داخل كشوررانسبت به سال های گذشته مقایسه كنید،متوجه این مشكل می شوید.
خوب راهكارچیست؟
-بایدباسرمایه گذاری مطلوب وحمایت های دولت ازبخش خصوصی،تولیدداخلی افزایش وواردات كاغذنیزبهبودیابد.اگروضعیت بازارموجودرابررسی كنید،متوجه كمبودجنس می شوید.
با این وجوددورنمای صنعت راچگونه می بینید؟
-برای ماكه درزمینه ورق سازی فعالیت می كنیم سال87بهترخواهد بودولی برای خرده پاهابااین همه مشكلات به ویژه نوسانات قیمت،مشكلات عدیده ای حاصل می شود.جالب است كه بدانیدقیمت كاغذ،حدود7تا12درصدنسبت به سال گذشته افزایش یافته است كه امیدواریم این مشكلات بااتخاذتصمیمات معقول ازسوی دولت برطرف شود.[بازگشت به فهرست]