دچاركمبودمواداولیه هستیم

کد مصاحبه: ۵۲ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ - مشاهده: ۱,۸۵۰

مدیربازرگانی شركت كارتن بامداد:دچاركمبودمواداولیه هستیم

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
شركت كارتن بامداد،درجاده ملاردواقع است.واحدهای چاپ دورنگ،دایكات روتاری،لمینت،سینگل فیس ولیتوگرافی ازبخش های این شركت كارتن سازی وجعبه سازی است.كارتن بامداددرزمینه ساخت وتولیدانواع جعبه وكارتن با چاپ افست وچاپ باكلیشه نیزفعالیت می كند.
كیا،مدیربازرگانی شركت كارتن بامدادنیزكمبودمواداولیه رامهم ترین مشكل صنعتكاران درشرایط فعلی می داند.
درزیراین گفت وگورامی خوانیم:
استراتژی شركت كارتن بامداددرتولیدكارتن چیست؟
-تمام برنامه های شركت،تولیدكارتن باكیفیت بالاست.درهمین راستاچندین ماشین چاپ وبسته بندی راواردوطرح توسعه رانیزمدنظرقرارداده ایم،چراكه اعتقادویژه ای به خودكفایی ونوآوری داریم.
درحال حاضرباچه مشكلاتی مواجه هستید؟
-بزرگترین مشكل ما،كمبودمواداولیه است چراكه مواداولیه موردنیازماازخارج واردمی شود.
تحریم های اقتصادی دراین مشكل تاثیرگذاربوده است؟
دقیقاُ،این مشكل نسبت به سال های گذشته پررنگ تربوده است.این درحالی است كه نوسانات قیمت دربازارفروش ازهمین مشكل ناشی می شود.
ازوضعیت فروش درسال گذشته راضی بودید؟
-باتوجه به هزینه های بالای تولیدوخریدمواداولیه ،فروش درسال 86مطلوب بود.بااین حال تمام توجه مابه بازارداخلی است وكم تربه بحث صادرات توجه داریم.

[بازگشت به فهرست]