تحلیل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ایران در خصوص افزایش تعرفه کاغذ

کد مصاحبه: ۱۰۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ - مشاهده: ۲,۱۰۸

تحلیل پیش رومبتنی است برتفکروپویایی شناسی سیستمی که ازموثرترین ابزارتحلیلی دردنیای پیچیده کنونی است. دراین تحلیل سعی گردیده شده است بدورازاحساسات وبراساس اصول منطقی یادشده به شناسایی وبررسی حلقه ها وروابط علت ومعلولی پرداخته شود. تابع فروش را متشکل ازسه متغیر؛ فروش داخلی ؛ صادرات غیر مستقیم وصادرات مستقیم درنظرمیگیریم وآثارافزایش تعرفه کاغذ رابرهریک ازآنها و همچنین برآیند آن بررسی می نمائیم .

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
1-فروش داخلی :
پایش روندنزولی فروش کارتن وتغییرسلیقه مشتریان نهایی این نوع بسته بندی به سایر انواع بسته بندی ازبدیهاتی است که برکسی پوشیده نمی باشدوطبیعتاً حاصلی جزکاهش سهم بازاراین نوع بسته بندی رادربرنداشته است که این کاهش تقاضامستقیماً به تولیدکنندگان کاغذداخل کشورنیز منتقل گردیده وخواهدگردید. علت این امرنیز حداقل برکلیه دست اندرکاران مربوطه اعم ازتولیدکنندگان کاغذ؛ ورق وکارتن پوشیده نمی باشد.
این حقیقت اقتصادی که قیمت را تعادل عرضه وتقاضاتعیین می نماید وبعبارت دیگراین کشش تقاضا می باشدکه قیمت واقعی فروش نهایی رارقم می زند؛ دیگر درجهان کنونی انکارناپذیرمی باشد.
لذاباتوجه به کاهش تقاضاوتغییرآن به سایرروشهای بسته بندی٬ عدم وجودکشش بازارمحرض می باشد واین موضوع درکنارسایرعوامل تشدیدکننده نظیرطولانی ترشدن دوره وصول مطالبات وافزایش میزان مطالبات مشکوک الوصول به شدت انگیزه تولیدکننده نهایی رابه چالش میکشد. ضمن آنکه با افزایش تعرفه وبازگشت بازارعرضه کاغذداخلی به حالت انحصاری باتضعیف انگیزه وجذابیت تولیدکنندگان مذکور؛ نه تنها به بهبودوضعیت تناسب قیمت - کیفیت کاغذ تولیدداخل کمکی نخواهدکرد بلکه سیر نزولی آن نیز متصورخواهدبود.
2-صادرات غیر مستقیم:
دراین حوزه وضعیت بمراتب ازحوزه فوق نامطلوبترمیباشد . مشتریان ماقیل نهایی نظیرصادرکنندگان محصول باغداران ؛ خشکبار؛ خرما ؛ شویندگان و... ازسویی بدلیل همان نکته بسیارمهم وحائزاهمیّت عدم تناسب قیمت – کیفیت که دربالا توضیح داده شدبابسته بندی مواجه میگردند که هم ازقیمت بالاوهم کیفیت پائین برخوردارمی باشد واین درصورتی است که مشتری نهایی ازحق انتخابهای بسیاربهتر(کیفیت بالاوقیمت پائین) برخورداربوده وطبیعتاً آنهاراترجیح می دهد . بسیاربدیهی است که دراین بازارباشرایط کشش تقاضای پائین وعلاوه برآن شکننده٬ هرگونه اقدامی که باعث افزایش قیمت یاکاهش کیفیت گردد؛ سهم بازاراندک کنونی را بین خواهد برد. ضمن آنکه نبایدبه این نکته بسارمهم بی توجه بود که ازدست دادن سهم بازاردرصورت اتفاق افتادن تقریباً برگشت ناپذیرخواهدبود.
3-صادرات مستقیم :
این مقوله نیزبه دلیل مقدارناچیزش چندان تاثیری دراین تحلیل نداشته ولذا می توان جهت احتراز از اطاله کلام ازآن صرفنظرنمود ضمن آنکه تمامی تحلیل های که ذیل دودسته بالا ارائه گردیددراین حوزه نیزصادق می باشد.
باتوجه به اطلاعات یادشده اقداماتی نظیر افزایش تعرفه واردات کاغذکه شایددرمرحله نخست وظاهراً به نفع تولیدکنندگان داخلی کاغذ بنظربرسد بدلیل آنکه باعث خواهدشد بایک دوره زمان تاخیر ؛ میزان فروش آتی آنها حتی ازمیزان فروش کنونی نیز کاهش یافته وبرگشت وبهبود آن نیز امری بسیاردشواروشایدناشدنی باشد.
تنها نکته ای که باعث اتخاذتصمیم نادرست براساس جذابیت ظاهری اقدام فوق ؛ میگرددهمان عدم عنایت کافی به عامل تاخیرزمانی می باشد که درتحلیل های سیستمی بعنوان آفت شماره یک شناخته شده ودلیل بسیاری ازوقایع ناخواسته می باشد .

[بازگشت به فهرست]