برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت

کد مقاله: ۸۵۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ - مشاهده: ۴,۴۷۶

تهیه کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت طرح و برنامه

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
پیشگفتار:
پـس از دههـا سـال آزمـون و خطـا و اندیشـه ورزی فـراوان، اکنـون تصویـری روشـن از نظـام اقتصـادی کشـوردر اسـناد بالا دسـتی متعـددی ارائـه شـده اسـت کـه چکیـده آن این اسـت کـه بهـروزی ملت، بسـط عدالـت و حفظ اسـتقلال و امنیـت کشـور در گـرو دسـتیابی بـه اقتصـادی توانمنـد، رشـد یابنـده و پویاست کـه بـا هدایـت دولـت و
عاملیـت بخـش خصوصـی بـه رشـد پایـدار خـود ادامـه دهـد.
از دیگر سـو نیـز شـرایط سیاسـی و اقتصـادی جهان، موقعیـت ژئوپولیتیـک کشـور و نهایتـا وجـود سـرمایه های عظیـم فیزیکـی و انسـانی، حضـور کشـورمان بـه عنـوان
قـدرت اقتصـادی برتـر در منطقـه را امکانپذیـر و حتـی ضـروری کـرده اسـت و ایـن شـرایط فرصتهـای تاریخی را فـرآروی فعـاالن اقتصـادی کشـور قـرار داده اسـت.

[بازگشت به فهرست]