برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت

کد مقاله: ۸۵۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ - مشاهده: ۴,۳۷۰

تهیه کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت طرح و برنامه

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
پیشگفتار:
پـس از دههـا سـال آزمـون و خطـا و اندیشـه ورزی فـراوان، اکنـون تصویـری روشـن از نظـام اقتصـادی کشـوردر اسـناد بالا دسـتی متعـددی ارائـه شـده اسـت کـه چکیـده آن این اسـت کـه بهـروزی ملت، بسـط عدالـت و حفظ اسـتقلال و امنیـت کشـور در گـرو دسـتیابی بـه اقتصـادی توانمنـد، رشـد یابنـده و پویاست کـه بـا هدایـت دولـت و
عاملیـت بخـش خصوصـی بـه رشـد پایـدار خـود ادامـه دهـد.
از دیگر سـو نیـز شـرایط سیاسـی و اقتصـادی جهان، موقعیـت ژئوپولیتیـک کشـور و نهایتـا وجـود سـرمایه های عظیـم فیزیکـی و انسـانی، حضـور کشـورمان بـه عنـوان
قـدرت اقتصـادی برتـر در منطقـه را امکانپذیـر و حتـی ضـروری کـرده اسـت و ایـن شـرایط فرصتهـای تاریخی را فـرآروی فعـاالن اقتصـادی کشـور قـرار داده اسـت.

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● کاغذ و مقوای افراسرخ   ● کاغذ ستاره گیلان   ● کاغذ نیل   ● Oxenwood international   ● افق کوروش پلاست

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
صادرات کارتن به عراق
بررسی صادرات 11 ماه کارتن در سال 1399
رونق صنعت ورق و کارتن در سال2020-2021
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان

تأثیر بسته‌بندی سلولزی بر بازارهای کرونایی جهان
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است

پیش بینی بانک جهانی در خصوص تولید زباله تا سال 2050
تولید جهانی خمیر کاغذ الیاف کوتاه کرافت سفید
تولید جهانی کاغذ و مقوا در سال 2018
تولیدات کاغذ بر اساس انواع آن 2008-2018
وضعیت جهانی کاغذ باطله تا چند ماه آینده
 
گزارشات برتر