ثبت مدت زمان نوردهی اصلی برای کارهای هافتون(بخش سی و هشتم)

کد مقاله: ۸۱۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ - مشاهده: ۵,۸۱۳

روش هایی که توضیح داده شد برای پیدا کردن زمان نوردهی اصلی وهمچنین برای کارهای هافتون هم به کار گرفته می شود.با وجود این شما باید توصیه های زیر را برای بدست آوردن نتیجه مطلوب رعایت کنید

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

ثبت مدت زمان نوردهی اصلی برای کارهای هافتون:

روش هایی که توضیح داده شد برای پیدا کردن زمان نوردهی اصلی وهمچنین برای کارهای هافتون هم به کار گرفته می شود.با وجود این شما باید توصیه های زیر را برای بدست آوردن نتیجه مطلوب رعایت کنید.
- تصاویر هافتون شامل ته رنگ های سایه روشن است.
- برای نگه داشتن ترام مناطق روشن به زمان نوردهی طولانی تر نیاز است به عبارت دیگر،نوردهی باید به اندازه ممکن کوتاه باشد تا ته رنگهای سیاه،وحروف نگاتیو با عمق های مناسب روی کلیشه باقی بماند.
می توانیم برای نوردهی پهن بر روی کلیشه معمولی،فقط از یک منبع برای نوردهی استفاده کنیم.انتخاب زمان نوردهی خیلی مهم است،تا برای ظهور وتشکیل ترام مناطق روشن به اندازه کافی طولانی باشد.بعضی از عوامل در حین فرایند تولید کلیشه وچاپ ممکن است نقاط خیلی ریز را از بین ببرند.
- هر چقدر ترام گذاری بیشتر باشد(Lpiبالاتر)،نقاط در قسمت های سایه روشن تصویر کوچک تر هستند.بنابراین زمان نوردهی صحیح در ترام گذاری بالا بسیار مهم است ونسبت به ترام گذاری پایین تر باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
- زمان نوردهی که برای کارهای خطی با فیلم تست نگاتیو بدست می آید،برای ترام گذاری تا حد 34 خط در سانتیمتر مناسب خواهد بود.برای ترام گذاری بالاتر،نیاز به زمان نوردهی اصلی طولانی تری داریم.
به علت اینکه نورهای UVدر لایه فتوپلیمری نفوذ میکند وهمینطور ترام های تصاویر هافتون بسیار نزدیک به هم هستند،باید حداکثر عمق برجستگی به میزان بخش ته رنگ روشن تصویر باشد.
 

تذکر:
-عمق برجستگی 7/0تا8/0میلیمتری معمولاً برای کارهای هافتون مناسب است.کارهای خطی را باکارهایی که ترکیب از کارهای خطی با هافتون است مقایسه کنید.زمان شستشو برای کارهای هافتون از سی ثانیه تا یک دقیقه باید کمتر باشد.
- زمان نوردهی از پشت را تا حدی که پایه کلیشه ساخته شود وبرای عمق برجستگی مطلوب باشد افزایش دهیم.در عوض زمان نوردهی اصلی ممکن است کوتاهتر شود وکنتراست سایه های بهتری را بدست می آوریم.
اگر به موارد زیر توجه کنید،نتیجه مطلوبی را در کارهای هافتون میتوانید بدست آورید:
1-براساس کیفیت کار خود،ترام مورد نظر را انتخاب کنید.ترام گذاری های پایین تر ممکن است محاسن بیشتری نسبت به ترام گذاری های بالاتر داشته باشد.
2-اندازه عمق شستشو باید فقط به اندازه مورد نیاز باشد.
3- تراکم وساخت کامل پایه با نوردهی از پشت امکان پذیر است.
4-نوردهی اصلی فقط به اندازه مورد نیاز طولانی باشد تا ترام های مناطق روشن را روی کلیشه ثبت کند.
5-از نوردهی بیش از حد اجتناب کنید.زیزا موجب تخت شدن ترام مناطق سایه تصویر وپر شدگی حروف نگاتیو در طی چاپ میشود.
6-زمان نوردهی اصلی صحیح را برای کارهای حساس با یک طیف پله ای هافتون (از 2تا100درصد)با ترام های مطلوب پیدا کنید.
 

ترکیب تصاویر هافتون با کارهای خطی:
عموماً تصاویر هافتون وخطی را با یکدیگر روی یک پلیت کپی وچاپ می نماییم. اگر ادغام این دو بخش منجر به پر کردن ترام های تصاویر هافتون شود مسلماًباید تصاویر هافتون وخطی را از هم جدا کنیم.وآنها را روی سیلندرهای متفاوتی چاپ نماییم.
فیلم تست نگاتیو:
هر کلیشه چاپ اطلاعات تصویر را بر روی سطح چاپ شونده،به صورت مستقیم وبدون هیچ گونه مرحله میانی انتقال می دهد بنابراین،هرگونه تغییر واشکالی در طول فرآیند کپی کلیشه باید به طور کامل برطرف شود.
فیلم تست نگاتیو برای شدت زمان نوردهی اصلی:
دو نوع مختلف تست نگاتیو وجود دارد:
- برای کلیشه های تا ضخامت حداکثر 25/3میلیمتر
- برای کلیشه های از ضخامت 94/3میلیمتر تا50/6میلیمتر
فیلم تست نگاتیو شامل یک ترکیب پنج تا شش قسمتی است که شامل عناصر نگاتیو وپزیتیو متفاوت می باشد وبعد از به کار بستن نوردهی صحیح از پشت (که پیشتر توضیح داده شد)روی یک قسمت از کلیشه با زمان نوردهی متفاوت فیلم تست نگاتیو کپی خواهد شد.بعد از فرآیند شستشو وخشک شدن با مقایسه نوارهای مختلف،بهترین زمان نوردهی را بدست می آوریم.
تستی که در آن همه جزئیات مرتبط به تست درست چاپ شد؛زمان نوردهی دلخواه ما را تعیین میکند.تغییر شکل جزیی(خطوط موج دار)در این جا میتواند نادیده گرفته شود،چون آنها در طی زمان نگهداری کلیشه،صاف خواهند شد.
فیلم تست نگاتیو استاندارد برای کلیشه های با ضخامت کل حداکثر 25/3میلیمتر:
این فیلم شامل:
- خطوط پزتیو ونگاتیو با پهنای 0/17 میلیمتر،0/25 میلیمتر،0/8 میلیمتر
- نقاط جداگانه نگاتیو وپزتیو با قطرهای 25/0میلیمتر،0/50میلیمتر،1/55 میلی متر
- تصاویر هافتون (ترامه)54،48،42،34خط در سانتیمتر وبا تعداد نقاط 2و3و95درصد یک تکه هافتون یک دست خاکستری با48 خط در سانتیمتر که تا 5/0درصد میتواند کاهش پیدا کند را بدست آورد.
در موقعی که تست را برای کارهای خطی وترام ها جدا انجام می دهیم باید ترام ها با قطر 25/0میلیمتر وخطوط با پهنای0/17 میلیمتر به صورت پایدار و واضح روی کلیشه ثبت شده باشد.برای کارهای هافتون،به عبارت دیگر شما بایدتوجه به هماهنگی ترامهایی که در کار شما خواهد آمد داشته باشد.
نکته خیلی مهم این است که ته رنگهاای روشن کار با ترام 2یا3درصد که جاهای تاریک ونقاط خیلی ریز بر روی فیلم تست نگاتیو هستند به طور کامل بر روی پلیت چاپ انتقال یابد.
فیلم نگاتیو نوردهی اصلی برای عمق برجستگی کلیشه با ضخامت های 3/94 تا 6/50میلیمتر :
این شامل عناصر تصویری،که مناسب برای چاپ بر روی کارتن ویا مقواهای طرح دار یا سطوح مشابه با سطح برجسته است می باشد.
- خطوط نگاتیو وپزتیو با پهنای بین 0/25 میلیمتر و 1/0 میلیمتر
- مشخصه ها با اندازه های مختلف
- ترام های نگاتیو وپزتیو با قطر بین0/25 میلیمتر و1/0 میلیمتر
- تصاویر هافتون (ترامه) 16و24خط در سانتیمتر وبا ترام 5،10تا80درصد
شما باید،مطابق فیلم های دیگر تست نگاتیو،فقط به تصاویر هافتون وترام های مورد استفاده در کار توجه داشته باشید.
تست هدف(Test Target):
برای رقابت با تکنیک های مختلف چاپی،ودسارسی به نتیجه قابل اعتماد،فلکسو گرافی ناچار به ارتقائ کیفیت بوده است.در چاپ فلکسو گرافی پارامترهای زیادی نسبت به دیگر روش های چاپی وجود دارد .بنابراین پیدا کردن عوامل متعدد وموثر بر نتیجه کار چاپ شده در این روش چاپی ضروری است تا فلکسو گرافی را تا حد ممکن استاندارد سازی کنیم.در زیر یک نمونه از تست هدف را مشاهده می نمایید که دارای عناصر متفاوتی برای استاندارد سازی کلیشه وچاپ میباشد.
 

 

انجام تست،فرصتی را برای ثابت نگه داشتن پارامترهای چاپ با کیفیت مهیا کرده است.اطلاعاتی که برای یک چاپ فلکسو ی مناسب نیاز است محاسبه خواهد شد وممکن است به اسکنر ومراحل پیش از چاپ نیز انتقال داده شود.
 

ادامه دارد....
گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)

 

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)

 

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی