ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ای

کد مقاله: ۷۵۶ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ - مشاهده: ۲,۸۳۰

‫ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.‬

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ (OECD‬) ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ 65 درﺻﺪی ﮐﺎﻻ ﻫﺎی‬ واﺳﻄﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺳﻬﻢ 37 درﺻﺪی ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻂ، ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﺟﺰا‬ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا و در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻮﻣﯽ‬، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪف ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد‬ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ را در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﺼﻮل اراﯾﻪ‬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬
‫رﺷﺪ ﻋﻤﻮدی زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬

‫در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‬، روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫در روش ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ای، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن‬ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ،رﯾﺴﮏ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺮﮐﺮد و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.‬

‫اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﺣﺪود 07% از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای اداره‬ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ.‬
‫اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،آﺛﺎر رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻧﺴﺒﯽ از‬ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﺮاز اول دﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ اﻣﺮوزه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن در اﻗﺘﺼﺎد‬ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬

‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻧﺮخ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ،و در ﮐﻨﺎر آن‬ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻄﺮوح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﻌﺎر زدﮔﯽ و‬ ﻧﮕﺮش ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎو ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.‬

‫واردات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ورود و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی‬ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،داروﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
اﺻﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای وﻟﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ‬ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.‬

‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺗﻨﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺿﻌﻒ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ-‬ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎرش و ﻧﮕﻬﺪرای در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻣﺎ و زﻋﻔﺮان و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎﺷﯽ‬ از ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﺎرﺑﺮی‬ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی (ﻧﻈﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت‬، ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺳﺨﺘﯽ آب ،‪، PH‬ﺟﺬب آب و...) وﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ‬ و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﮔﺮدد.‬
‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی وارداﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻ ،ﻋﺪم‬ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﻧﮕﺮش ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

‫اﻣﺮوزه ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪوﯾﺖ زا‬ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دراز ﻣﺪت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ‬ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺤﺪوﯾﺖ زا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ.‬

‫درک و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای‬ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ و‬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و‬ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدد.‬
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﮐﺎﻻ ﻫﺎی وارداﺗﯽ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ‬ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ وﻓﻠﻪ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺻﺎدرات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮ و ﻧﮕﺮش‬ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬

‫ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﺎزی (ﻋﻤﺪاﺗﺎ ﮐﺮاﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ)، اﻧﻮاع ﻣﻘﻮای ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ‬، آراﯾﺸﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ، (FBB,SBS‬) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ‬ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮای ﭘﺸﺖ ﻃﻮﺳﯽ ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ای در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺮح و ﭼﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬

‫ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪی‬- دبیر انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی


[بازگشت به فهرست]