وضعيتهاي مناسب در كارهاي روزمره

کد مقاله: ۱۳ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ - مشاهده: ۲,۱۷۵

با ارزش‌ترين مسئله در جهت حفظ سلامت ستون فقرات، آگاهي كامل از وضعيت‌هاي مناسب كمر، هنگام فعاليتهاي روزمره است. حركات چرخشي لگن و همچنين تحرك سر زانوها و مفاصل ران در اين مورد نقش اساسي دارند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
با ارزش‌ترين مسئله در جهت حفظ سلامت ستون فقرات، آگاهي كامل از وضعيت‌هاي مناسب كمر، هنگام فعاليتهاي روزمره است. حركات چرخشي لگن و همچنين تحرك سر زانوها و مفاصل ران در اين مورد نقش اساسي دارند. به طوريكه در صورت ضعف عضلات مربوطه ، وضعيت چمپاتمه زدن، مثلاً هنگام برداشتن شيئي از روي زمين، غير ممكن بوده و در نتيجه خميده شدن ستون فقرات كمري اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
بايد توجه داشته باشيد كه ضعف و كاهش تحرك لگن، مفاصل ران و زانوها با افزايش سن بيشتر مي‌شود، مگر اينكه با رعايت وضعيتهاي مناسب، هنگام كارهاي روزمره به طور مستمر يك تلاش انتزاعي براي مقابله با اين وضعيت، صورت گيرد.
البته ورزش يكي از راههاي مؤثر در جهت تقويت عضلات و تحرك مفاصل است و ليكن توجه آگاهانه به عادات روزانه در اين امر نقش حياتي دارد.
چند مرتبه در روز، شما بجاي استفاده از پاهاي خود، از بازوانتان استفاده مي‌كنيد؟
مثلاً، هنگاميكه براي برداشتن وسيله‌اي از قفسه پائين كمد خم مي‌شويد، براي ايستادن مجدد چه مي‌كنيد؟ آيا بجاي استفاده از نيروي عضلات پا، دستان خود را به سطح بالاتري گرفته و خود را بالا مي‌كشيد؟
يا وقتيكه مي‌خواهيد از روي صندلي برخيزيد، آيا بجاي اينكه به طرف جلوي صندلي آمده و پاهايتان را حركت دهيد، دستتان را بر روي دسته صندلي گذاشته و بدن خود را بالا مي‌كشيد؟
هنگام بالا رفتن از پله‌ها چه مي‌كنيد؟ آيا خود را روي نرده‌ها آويزان كرده و با نيروي يك بازو به طرف بالا حركت مي‌كنيد؟
البته بهتر است جهت ايمني به نرده‌ها تكيه دهيد ولي از آنها براي كمك به پاها استفاده نكنيد.
هر بار كه از موقعيت كار عضلات، محروم مي‌شويد، ناگزيريد جهت انجام بيشتر كارهاي روزمره حالت خميده به خود بگيريد و اين وضعيت، خطر بزرگي براي ستون فقرات محسوب مي‌شود.
نكات مهمي كه بايد در همة اعمال روزانه رعايت شوند بر همين اساس استوارند. يعني، چرخش لگن بايد رو به عقب باشد به طوريكه گودي كمر از بين برود، برجستگي با سن كم شود، عضلات شكم سفت شده و حركت، توسط مفاصل ران و زانو انجام گيرد.

[بازگشت به فهرست]