انتخاب نورد سیلندر آنیلوکس(بخش پنجاهم)

کد مقاله: ۸۷۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ - مشاهده: ۲,۶۰۵

قوانین کاربردی برای انتخاب نورد سیلندر آنیلوکس:

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
قوانین کاربردی برای انتخاب نورد سیلندر آنیلوکس:


• برای لایه مرکب 2میکرونی (خیس)روی سطح سیلندر(برابر باCm³/M²2)حجم سلولی سیلندر آنیلوکس باید برابر با Cm³/M²4باشد (در یک تخمین اولیه دولایه شدن مرکب حدود نصف است)
• فراوانی شبکه های سیلندر باید حداقل 5/5برابر ترام روی کلیشه باشد(حداقل 260خط در سانتیمتر برای ترام گذاری 48 خط در سانتیمتر)
• بیشتر بودن فرکانس های ترام روی سیلندر آنیلوکس موجب پوشاندن فرکانس های کمتر ترام روی کلیشه می شود.
• اگر فرکانس سیلندر در مقایسه با ترام روی کلیشه خیلی کمتر باشد،باعث ایجاد خلل در مرکب رسانی شده ویا ممکن است پدیده پیچازی روی دهد.
• زاویه حکاکی (زاویه نسبت به محور سیلندر) 60درجه در خصوص یک سلول به شکل شش ضلعی در بیشتر موارد ترجیح داده میشود ولی نمی تواند به عنوان یک قانون کلی قلمداد شود .


• با هدف شفاف سازی مفاهیم تعیین کننده واحدهای اروپایی سنجش مقادیر آنیلوکس به مثال های تبدیلی سادهای میپردازیم.
• حجم آنیلوکس در واحدهای اروپایی بر مبنای سانتیمتر مکعب بر متر مربع (Cubic Centimeters Per Square Meter)Cm³/m²سنجیده میشود.
• بدون در نظر گرفتن تفاوت یک میکرون ویک سانتیمتر میتوان با در نظر گرفتن یک ضریب به معادله مناسب دست یابیم.
• با ضرب BCMدر عدد55/1میتوان به واحد اروپا دست یافت. برای تبدیل واحد اروپا به BCM(Billion Cubic Micron Per Square Meter)
(میلیارد میکرون مکعب)واحد اروپایی در عدد 6455/0ضرب میگردد.
مثال:
12BCM/IN2 x 55/1=6/18CM3/M2
6/18CM3/M2 x 6455/0= 12BCM/IN2
• CPI(سلول در هر اینچ خطی) برمبنای زاویه حکاکی تعیین میشود.زاویه حکاکی تعیین کننده الگوی اساسی (مشبک)در حکاکی لیزری با زاویه های 30و45و60درجه در واقع دارای سلولهای شش وجهی یا لانه زنبوری هستند.زاویه های 30و60درجه با شکل شش وجهی (لانه زنبوری)امکان همنشینی متراکم سلول ها را در کناریکدیگر فراهم می نماید .همنشینی سلولها امکان افزایش ویا کاهش لایه مرکبی که توسط سلول ها منتقل میشود را میسر میسازد
 


• تفاوت این دو زاویه موقعیت تخت ویا گوشه دار سلول ها در راستای حرکت محیطی سیلندر می باشد.
• الگوی 60درجه با موقعیت گوشه دار در بالا وپایین سلولها در مقابل تیغه داکتر میچرخد.تصور براین است که در این حالت تیغه داکتر برای پر کردن سلول ،کمتر با هوا گرفتن سلول روبروست.
• الگوی حکاکی 60درجه بیشترین الگوی بکار رفته در حکاکی ها میباشد.این این الگو بهترین شرایط را انتقال مرکب بر روی کلیشه با حداقل پیچازی ودر رفتن نقاط چاپی را میسر میسازد.
• زاویه 30درجه با موقعیت تخت دیواره سلول در بالا وپایین (مانند تابلو ایست)است. برترین مزیت این جهت گیری در راستای حرکت محیطی موقعیت دیواره تخت نسبت به مرکز سلول هاست که شرایط بهتری را برای برداشت مرکب از روی دیواره ها ایجاد مینماید ،این الگو برای مرکب های با ویسکوزیته بالا مطلوب است.
• 45درجه قدیمی ترین الگوی حکاکی به روش مکانیکی است.حکاکی این الگو با ساده ترین ابزار مکانیکی میسر می باشد.این الگو برای چاپ رنگهای پردازشی CMYKبه دلیل بروز پیچازی مناسب نمی باشد،به همین دلیل از این الگو برای انتقال ورنی یا چاپ تنپلات استفاده میشود.
 

انواع و مراحل تولید سیلندرهای آنیلوکس کروم وسرامیک
ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 44)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 45)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 46)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 47)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 48)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 49)


[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی