نحوه محاسبه و ساخت کارتن (بخش بیست و چهارم)

کد مقاله: ۷۸۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ - مشاهده: ۵,۸۲۵

برای ساخت کارتن برای یک محصول که دارای حجم مشخصی میباشد بسته به نوع کارتنی ونوع فلوتی که برای آن مورد استفاده قرار میگیرد روش مشخصی وجود دارد که ابتدا کارتنهای معمولی یاRSC(Regular Slotted Container) بیان میشود

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

تعریف ابعاد داخلی:به ابعاد جسمی که میخواهیم برای آن کارتن تهیه کنیم ابعاد داخلی یک جعبه کارتن میگویند(شامل طول،عرض،ارتفاع)
تعریف ابعاد خارجی:به ابعاد کارتنی که برای آن جسم مورد نظر ساخته میشود وبستگی به نوع فلوت جعبه ی کارتنی دارد ابعاد خارجی میگویند
روشهای مختلفی برای تبدیل ابعاد داخلی به ابعاد خارجی برای تولید یک جعبه کارتنی وجود دارد که روش زیر یکی از کاربردی ترین آنهاست


Eفلوت:
برای محصولی که نیاز به جعبه یEفلوت دارد به روش زیرعمل میکنیم
طول ورق کارتن:
به هر طول دو میلیمتر وبه هر عرض هم دو میلیمتر اضافه میکنیم،ولبه اتصال آن را بیست میلیمتردر نظر میگیریم.(ابعاد بدست آمده را ابعاد خارجی جعبه میگویند)

2+20×[(عرض+2)+(طول+2)]:طول ورق کارتن

نحوه ی محاسبه سردرب Eفلوت:
از عرض خارجی چهار میلیمتر کم کرده ،تقسیم بر دومینماییم وبه آن دو میلیمتر اضافه میکنیم.

2+2÷(-عرض خارجی) :سردرب

نحوه محاسبه عرض ورق:
چهار میلیمتر به ارتفاع ویک میلیمتر هم به دربها اضافه میکنیم

(1+زیر درب)+(4+ارتفاع)+(1+سردرب):عرض ورق

مثال:
جسمی به ابعاد زیر موجود است برای آن یک کارتن Eفلوت طراحی کنید
طول350میلیمتر
عرض176میلیمتر
ارتفاع 154میلیمتر
حل:

2+20×[(عرض+2)+(طول+2)]:طول ورق کارتن
1080=2+20×(352+178) :طول ورق کارتن

 87=2+2÷(178-4) :درب

(1+زیر درب)+(4+ارتفاع)+(1+سردرب):عرض ورق
334=88+158+88:عرض ورق

Bفلوت:
نحوه ی محاسبه طول ورق
به هرطول سه میلیمتر وبه هر عرض هم سه میلیمتر اضافه میکنیم،ولبه اتصال را سی میلیمتر در نظر میگیریم.

2+30×[(عرض+3)+(طول+3)]:طول ورق کارتن

نحوه ی محاسبه سردرب:
از عرض خارجی چهار میلیمتر کم کرده تقسیم بردو مینماییم،وبه آن دومیلیمتر اضافه میکنیم.

2+2÷(-عرض خارجی) :سردرب

نحوه ی محاسبه عرض ورق:
شش میلیمتر به ارتفاع وبه هر درب هم دو میلیمتر اضافه میکنیم.

(زیر درب+2)+(ارتفاع+6)+(سردرب+2):عرض ورق

مثال:برای ابعاد بالا یک کارتنBفلوت طراحی کنید:

1094=2+30×[(3+176)+(3+350)]:طول کارتن

87/5=2÷179-4:سردرب
339=89/5+160+89/5:عرض ورق

Cفلوت:
نحوه ی محاسبه طول ورق:
به هر طول پنج میلیمتروبه هر عرض هم پنج میلیمتراضافه میکنیم ولبه اتصال راسی میلیمتر در نظر میگیریم.

2+30×[(عرض+5)+(طول+5)]:طول ورق کارتن

نحوه ی محاسبه سردرب:
از عرض خارجی پنج میلیمتر کم کرده تقسیم بر دو کرده وسه میلیمتر به آن اضافه میکنیم.

2+2÷(-عرض خارجی) :سردرب

نحوه ی محاسبه عرض کارتن:
ده میلیمتر به ارتفاع وبه هر درب هم سه میلیمتر اضافه میکنیم.

(زیر درب+3)+(ارتفاع+10)+(سردرب+3):عرض کارتن

مثال:برای ابعاد بالا یک کارتن Cفلوت طراحی کنید

1102=2+30×[(5+176)+(5+350)]:طول ورق کارتن

88=2÷5 -181:سردرب
346=(88+3)+(10+154)+(88+3):عرض ورق

نحوه ی محاسبه کارتن پنج لایه
B+Cفلوت:
نحوهی محاسبه طول ورق:
به هر طول هفت میلیمتر وبه هر عرض هم هفت میلیمتر اضافه میکنیم،لبه اتصال را سی وپنج میلیمتر در نظرمیگیریم.

2+35×[(عرض+7)+(طول+7)]:طول ورق کارتن

نحوه ی محاسبه سردرب:
از عرض خارجی هفت میلیمتر کم کرده تقسیم بر دو میکنیم وبه آن پنج میلیمتر اضافه میکنیم.

2+5÷(-عرض خارجی) :سردرب

نحوه محاسبه عرض کارتن:
شانزده میلیمتر به ارتفاع وبه هر درب پنج میلیمتر اضافه میکنیم

(زیر درب +5)+(ارتفاع+16)+(سردرب+5):عرض ورق کارتن

مثال:برای ابعاد بالا یک کارتن پنج لایهB+C))طراحی کنید

1115=2+35×[(176+7)+(350+7)]:طول ورق کارتن
93=2+5÷(183-7):سردرب
366=(93+5)+(154+16)+(93+5):عرض ورق کارتن

B+Eفلوت:

ادامه دارد...
گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)

با تشکر از استاد محمد حسینی که در تهیه ی این بخش راهنمایی های ارزنده ای داشتند.)

Gmail:erostami1355@gmail.com
 

   

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوازدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سیزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش شانزدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هجدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نوزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیستم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و یکم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و سوم)

   
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی