بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)

کد مقاله: ۶۷۶ - تاریخ درج: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ - مشاهده: ۶,۰۶۸

شرایط کاغذ در مقوا سازی (کروگیت)

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
New Page 1

به نام هستی بخش

رطوبت کاغذ

رطوبت موجود در رولهای کاغذ لاینر ویا کاغذ فلوتینگ را زمانی که به میزان بسیار بالایی باشد با حس لامسه ویا بررسی وضعیت

ظاهری کاغذ میتوان درک نمود ومورد قضاوت قرار داد

همچنین رطوبت در حد زیاد وقتی کاغذ روی ماشین مورد استفاده قرار گیرد کاملا آشکارا جلوه میکند وبخار آب از کاغذ لاینر یا فلوت

خیس که روی گرمکن های لاینر وبا گرمکنهای لاینر ویا گرمکن فلوت پیچیده شده است"
Preconditioned Or Preheaters"خارج می شود.

زمانی که میزان رطوبت موجود در کاغذ پایین باشد با کمک دستگاه رطوبت سنج بایستی حدود رطوبت موجود را تعیین نمود.

"همیشه بهتر است رطوبت کاغذ قبل از باز شدن رول کنترل شود"

توجه:کنترل رطوبت سطح رولهای کاغذ که مدت طولانی در انبار نگهداری شده
اند فاقد دقت وصحت است زیرا در مدت طولانی

سطح رول ،رطوبت خود را از دست داده است.

در صورتیکه تلرانس رطوبت کاغذ لاینر بیش از دو درصد در طول محور رول باشد موجب بروز کاسی غیر قابل کنترل "Swarp"میگردد.

البته تلرانس رطوبت در رول کاغذ فلوت هم موجب بروز کاسی غیر قابل کنترل میشود مخصوصاً زمانی که لاینر با گرماژ پایین در

 فرمول ساخت مقوا بکار رود.

جذب آب در کاغذ فلوت

قابلیت جذب آب در کاغذ فلوت و نحوه برخورد با آن در موقع مصرف روی ماشین مقوا سازی را به ما نشان میدهد،به عبارت دیگر

 قابلیت مذکوردر چگونگی بکاربردن آن کاغذ نقش اساسی دارد.

این قابلیت توسط آزمایش بسیار سادهای مشخص میشود.

آزمایش به قرار زیر است:

ابزار کار:عبارت است از یک قطره چکان با نوک باریک-یک زمان سنج-مقداری آب مقطر

روش کار:از فاصله 5/0 اینچ(27/1سانتیمتر)یک قطره آب روی سطح قطعه ای از کاغذ فلوت انداخته میشود به محض برخورد قطره

 آب به سطح کاغذ دکمه زمان سنج(کرونومتر)زده میشود وقتی که کاغذ آب را جذب کرد زمان سنج متوقف میگردد.(جذب شدن آب

بدین معنی است که درخشش آب روی کاغذ دیده نمیشود به عبارت دیگر لکه خیس کدر مشاهده میشود)
 

به این ترتیب مدت زمان جذب آب بر حسب ثانیه تعیین میشود.

آزمایش را در نقاط متععد روی قطعه نمونه وهمچنین پشت وروی کاغذ انجام داده نتایج ثبت میشود ،مدت زمان مطلوب نفوذ قطره آب

 در کاغذ 15الی 25ثانیه است.

بر اساس قابلیت نفوذ آب که کاغذ فلوت داردحدود بکار گرفتن"steam shower"و"Recon dictionary"را میتوان معین کرد.

کاغذ فلوتی که در برابر آزمایش فوق8ثانیه ویا کمتر رانشان دهد نبایستی روی سینگل فیسر اول(مثلاCفلوت)در موقع تولید ورق

 5لا بکار برده شود،چون سینگل فیسر اول (سینگل فیسر درشت تر)همواره روی سیگل فیسر ریزتر قرار گرفته وبا پلاته های داغ

 "
Hot Plates" تماس مستقیم ندارد لذا لایه ها بخوبی به هم نمی چسبند وسرعت در تولید ورق 5لا کاهش میابد،علت این امر این

 است
که آب داخل چسب قبل از اینکه در معرض حرارت قرار گرفته وبه نقطه ژله برسد بلافاصله جذب کاغذ میشود ونشاسته

 بخوبی به نقطه ژله شدن نمیرسد لذا قدرت چسبندگی لایه ها کاهش میابد

 میزان کشش کاغذ وانطباق کنار و یا لبه کاغذها در زمان تولید:

کشش یا میزان ترمز کاغذ لاینر که از روی جک در حال عبور به داخل ماشین اعم از سینگل فیسر  ویا دبل فیسر است بایستی

فقط در حدی باشد که چروک روی کاغذ را رفع نماید وکاغذ با سطحی صاف وارد ماشین بشود ضمنا سینگل فیس که به بالای پل

هدایت میشود موج دار نباشد.

ترمز ویا کشش بیش از حد نیاز روی رول کاغذ لاینر موجب ضعیف تر شدن چسبندگی لاینر به فلوت میشود.فشار در لایه های ورق

 ایجاد کرده وکاس از نوع "
End To End Warp"را ایجاد میکند.

در قسمت دبل فیسر علاوه بر بروز کاس فوق الذکر باعث پخش شدن چسب روی لاینر میشود.(در بخشهای آینده ضمن تشریح

 مسائل کاسی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

فشار ترمز در کاغذ فلوت هم بایستی تا حدی باشد که کاغذ از روی رول بدون چروک وصاف وارد ماشین سینگل فیسر شده ودر

 عین حال کنگره شدن از نظر ارتفاع وقامت کنگره در حد بالایی باشد،فشار بیش از حد روی ترمز کاغذ فلوت باعث ترکیدگی وخرد

شدن کنگره های فلوت  وناهماهنگی ارتفاع قله فلوت میشود.

اگر رول کاغذ فلوت در وضعیتی بود که نیاز به کشش بیش از حد نرمال داشت توسط کاهش سرعت دوران

 
Preconditionedبایستی با مسئله برخورد نموده باین ترتیب کاغذ فلوت با فشاری قدری بالاتر از حد نرمال وارد ماشین سینگل

فیسر شود.

تمام جکهای کاغذ Mill Roll Standsرولرهای مختلفIdyll Rollers ویا رولرها وغلطکهای Splicer بایستی با هم موازی باشند ،هر گونه

 اشکال در موازی بودن این رولرها با سیلندرهای پرس وکنگره وهمچنین با هم فشار نامتعادلدر افقی

کاغذ لاینر
Diagonal Stressبوجود آورده وموجب ایجاد چروک در سطح لاینر وهچنین فلوت میشود تنها راه موازی کردن

آن
RollerویاRollers میباشد.

اندازه گیری درجه حرارت سیلندرها وپلاته های دبل فیسر:

زمانی که درجه حرارت سطح یک سیلندر ویا سطح یک پلاته را با یک پیرومتر (Pyrometer)اندازه گیری میکنیم بایستی متوجه

 باشیم که آنچه را که پیرومتر نشان میدهد حدود12-10درجه فارینهایت کمتر از درجه ای است که نشانگرهای نصب شده روی

 ماشین نشان میدهد.

علت این تفاوت این است که سطح فوق الذکر بخشی از حرارت را از دست میدهد

برای اندا زه گیری درجه حرارت سیلندر کنگره بهتر است شاخک پیرومتر را مستقیما روی نوک کنگره فلوت قرار دهیم.در این نقطه

 درجه حرارت حدود 50-45درجه فارینهایت پایینتر از درجه حرارتی است که نمایشگر روی ماشین نشان میدهد. در شکل زیردو نمونه

 از دستگاه پیرومتر نشان داده شده است.

 

میزان تفاوت بستگی به مقدار حرارتی که سطح سیلندر کنگره از دست داده است دارد .

درجه حرارت نرمال که نمایشگر بخار اصلی ورودی به ماشین نشان میدهد بدین معنی نیست که حرارت سیلندرهای کنگره وسیلندر پرس و... در حد نرمال بوده وجوابگوی کیفیت ورق است

چه بسا بخار ورودی در حد نرمال است ولی به علت وجود اشکال در تخلیه کندانس(سیفون درون سیلندر )حرارت در سطح سیلندرها در حد نرمال نیست

وههم چنین میزان حرارت در سطح سیلندرها ویا پلاته های داغ هم به تنهایی تضمین کننده انتقال صحیح وکافی حرارت از سیلندر ویا پلاته های دبل فیسر به کاغذ نیست یعنی بایستی جریان بخار در سیستم حرارتی دستگاه به صورت صحیح انجام شده وکندانس وبخار از هم جدا شده وکندانس به تانک برگشت بخار منتقل گردد تا تبادل حرارت بین سطوح حرارتی وورق مقوا بخوبی انجام پذیر باشد.

اگر حرارتPSI5الی PSI8(5الی 8پاند بر اینچ مربع) فشار بخار اصلی Maine fold سینگل فیس بیشتر از فشار بخار اصلی ورودی به اولین بخش دبل فیس باشد جریان بخار در سیستم حرارتی ماشین مقوا سازی در حد مطلوبی است.

جریان بخار در کل مسیر مخصوصاً در مسیر سه بخش دبل فیسر را میتوان با استفاده از یک گوشی (پزشکی)که به نوک آن شاخک فلزی نصب شده باشد وگوش فرا دادن به صدا جریان تخلیه کندانس در تراپها چک کرد.

میزان وحدود پیچیدن کاغذ به دور گرم کن (Preheater Warp)

لاینر وفلوت را نبایستی بیش ازنیاز به دور گرم کن یعنی Preheaterویا Preconditionedپیچاند.

بایستی پیچش به حدی باشد که برای چسباندن لاینر به فلوت در سرعت مورد نظر کفایت نماید وهمچنین کاس شدن مقوا را کنترل نماید.

Overheating ویاOverdriving حرارت دادن زیاد به کاغذ مخصوصاًلاینر های نازک موجب بروز اشکال Brittle Bond یعنی خطوط چسب روی کاغذ خشک شده وبه راحتی لایه ها از هم جدا میشوند ،زیرا برای اینکه لایه محکم وبه خوبی به هم بچسبد بایستی مقداری رطوبت در لاینر باقی بماند به عبارت دیگر اگر در اثر حرارت زیادتر از حد لاینر به شدت خشک شد

 وهیچ رطوبتی در آن باقی نماند به محض اینکه چسب نشاسته از نوک فلوت به لاینر اصابت بلافاصله آب موجود در چسب بخشی جذب لاینر شده وقسمتی تبخیر می گردد و در نتیجه موجودی نشاسته داخل چسب به جای آنکه ژله شده وچسبندگی را تامین کند بر سطح لاینر خشک میگرددواین خطوط خشک نقشی در چسبیدن لاینر به فلوت نخواهند داشت

وازطرفی حرارت دادن زیادتر از حد به لاینر سینگل فیسر موجب ترکیدن کریزها خواهد شد
اصولا لاینر مربوط به سینگل فیسر بایستی به گونه ای روی گرم کن پیچیده شود که رطوبت را به طرف خطوط چسب که از فلوت به لاینر منتقل می شود براند لاینرهای با گراماژ بالا و رطوبت زیاد بایستی به گونه ای به دور گرم کن پیچیده شوند که رطوبت را از خطوط چسب دور کند .

لاینر روی Glue Machineبر عکس لاینر سینگل فیسر اصولا وهمیشه بایستی به گونه ای روی گرم کن پیچیده شوند که رطوبت را از خطوط چسب دور کند مگر اینکه لاینر با گرماژ پایین ونازک باشد که بهتر است به حالتی به دور گرم کن پیچیده شود که رطوبت را به سمت خطوط چسب هدایت کند.

گرم کن مربوط به سینگل فیس که از بالای پل به داخل ماشین چسب Glue Machineهدایت میشود یک وسیله وابزار بسیار مهمی در مورد کنترل کاسی ورق میباشد.

به این معنی که که باید سمت لاینر را در تماس با گرم کن قرار داد وبر اساس نیاز به کاهش ویا افزایش میزان رطوبت موجود در در سینگل فیس میزان پیچش را کم و زیاد میکنیم.در نتیجه با استفاده از این ابزار رطوبت مطلوب را در سینگل فیس تامین نموده وبا مشکل کاسی مقابله مینماییم.

زمانی که پنج لا سنگین تولید میکنیم بهترین سرعت وکنترل خوب روی مسئله کاسی با استفاده از روش زیر در بیشتر اوقات قابل حصول است:

لاینر روی ماشین چسب Glue Machineرا از زیر گرم کن 36اینچی گرمکن طبقه اول که گرمکن لاینر هم به آت گفته میشود کشیده واز دور هر گرم کن که زیر ماشین چسب ویا درمحل ورودی Double Backer(دبل فیسر)وجود داشته باشد رد نمود وبه زیر تسمه دبل فیسر هدایت کنید ،سینگل فیس طبقه پایین پل(مثلاًسینگل فیس Bفلوت البته در صورتیکه سینگل فیس دوم Bباشد)از دور گرم کن 36به گونهای رد کنید که لاینر با سطح گرمکن تماس داشته باشد.

سینگل فیس طبقه اول یا به عبارتی طبقه فوقانی پل را از دور دو گرم کن طبقه دوم وسوم به گونه ای که لاینر با سطح گرم کن تماس داشته باشد رد کرده وبه ماشین چسب وسپس به زیر تسمه دبل فیسر هدایت نمایید.

اگر کاغذ فلوت از نوع نسبتاً خوبی باشد برای دست یابی به سرعت بالاتر سینگل فیسر را میتوان از طرف فلوت به دور گرم کن پیچاند ،به عبارت دیگر به گونه ای به دور گرم کن تاب داد که فلوت با سطح گرمکن در تماس باشد.

مسئله مهمی که در مورد بهرهگیری از گرم کن ها بایستی به آن توجه داشت این است که لاینر به دور Preheaterهمچنین فلوت به دور Preconditioned بایستی به گونه ای پیچانده شده باشد که سطح کاغذ با فشار یکسان با سطح گرم کن تماس مستحکم داشته باشد.
اگر به هر دلیل(شل وسفت بودن پیچش رول کاغذ)نامیزان بودن غلطکهای هرز گرد وغیره بخشی از تماس کاغذ با گرم کن شل باشد وبه میزان حتی بسیار ناچیز سطح کاغذ از سطح گرم کن در حین عبور فا صله بگیرد،موجب عدم تساوی رطوبت در عرض کاغذ شده ومشکل کاس از نوع Sرا ایجاد مینماید.

کنترل حرارت در دبل فیسرHot Plat control

تماس کامل و محکم سطح مقوا در موقع عبور از زیر تسمه ابل فیسر با سطح پلاته های داغ Hot Platesیک باید والزام است چون بایستی انتقال حرارت به مقوا به خوبی وبه صورت کامل امکان پذیر باشد.
تراز نبودن پلاته داغ وپایین افتادگی حتی یک Hot Plateهرچند در اندازه کم اتفاق افتاده باشد کیفیت مقوا وسرعت چسبندگی لایه های مقوا را کاهش خواهد داد .
در بیشتر مقوا سازیها سیتم انتقال حرارت Hot Plate به سه بخش تقسیم میشود،درجه حرارت در اولین قسمت در بیشترین حد در بخش دوم درجه حرارت کمتر از بخش اول ودر بخش سوم درجه حرارت کمتر از دوبخش اول ودوم است.
چسبیدن لایه در دو یا سه Hot Plateاولین قسمت به انجام میرسد خشک شدن وتولید ورق صاف وبدور از کاس در بقیه طول دبل فیسر صورت میپذیرد.
طبیعی است در موقع توقفات حتی در سرعت پایین میزان انتقال حرارت به ورق بایستی کاهش یافته ودر سرعتهای بالا این میزان افزایش یابد.
گرم کن فلوت ودوش بخار روی کاغذ فلوت

Preconditioner&Steam Shower

شکل گیری کاغذ فلوت وایجاد کنگرهای موزون وتامین High Flat Crushدر گرو حرارت وبخاریست که به کاغذ فلوت درست قبل از ورود به ماشین سینگل فیسر داده میشود ،ضمنا بایستی توجه داشت که بخار با رطوبت فرق دارد.
پس وقتی صحبت از Steam Showerمیشود منظوریست با فشار حدود 5/1الی3Barنه اینکه بخار آب (بلکه بخاری که به میزان کم رطوبت دارد)

به هر حال کاغذ فلوت دور گرم کن (Preconditioned)به حد لزوم بر اساس میزان رطوبت کاغذ پیچیده میشود رویPreconditioned یکSteam Shower(دوش بخار)نصب شده اس تاثیر این Showerبیشتر از Showerروی Single facerاست بخصوص وقتی که Showerدقیقاًدر محل شروع پیچش کاغذ روی Preconditionedاجراشود.
روی سیگل فیسر نیز Steam Showerمعمولاًهم برای سطح فوقانی کاغذ وهم برای سطح تهتانی آن تعبیه شده است.
بطور کلی برای تشکیل فلوت با کیفیت خوب کاغذ بایستی کاملاًانعطاف پذیر شود.
ادامه دارد......
 
گرد آوری :ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com
با تشکر از آقای مهندس بهمن سامانی که در تهیه این بخش کمک نمودند

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
مصاحبه با آقای رستمی ،نویسنده کتاب طراحی و چاپ کارتن
 
تصاویر زمینه:
Glue machine


 
 
 
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی