فیلم های تبلیغاتی

کارتن ایران - مراحل تولید
     

کارتن ایران - مراحل تولید قسمت (1 )

 

کارتن ایران - مراحل تولید قسمت (2 )

     

 

     

دستگاه لمینت اتوماتیک ماشین سازی اکبری
(شماره 2 )

 

کارتن ایران

     

 

     

کارتن میهن

 

دستگاه لمینت اتوماتیک ماشین سازی اکبری
(شماره 1 )

     

 

     

صنایع بسته بندی کارتن توحید

 

صنایع چوب و کاغذ مازندران

     

 


طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● فرنام تجارت   ● ایرانیان رول   ● اطلس کاغذ   ● صدرکاغذنوید   ● شرکت خمیر کاغذ تسکا

گزارشات برتر