انتقاد کنید و جایزه بگیرید

به انتقادهای سازنده جایزه تعلق می گیرد
 
با توجه به اینکه مدیران سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران معتقد هستند این سایت جهت اطلاع رسانی دارای نواقص متعددی می باشد و بهترین افرادی که
می توانند این نواقص را بیابند آنهای هستند که با ان کار می کنند و نیاز های خود را از طریق این سایت تامین می نمایند
لذا این سایت برآن شده است تا از طریق کمک کاربران خود تا جایی که امکان دارد نواقص خود را برطرف نموده و خدمات بهتری را به کاربران ارائه نماید ، لذا در این راستا جوایزی در نظر گرفته شده که با توجه به انتقادهای سازنده بشرح زیر در اختیار انتقاد کننده قرار خواهد گرفت:
1- اشتراک سه ماهه نقره ای
2- اشتراک شش ماهه نقره ای
3- اشتراک یکساله نقره ای
4- اشتراک شش ماهه طلایی
5- اشتراک یکساله طلایی
6- اشتراک شش ماهه پلاتینی
7- اشتراک یکساله پلاتینی
8- تبلیغات یک ماهه در سایت
9- تبلیغات دو ماهه در سایت
10- تبلیغات سه ماهه در سایت
11- تبلیغات شش ماهه در سایت
12- تبلیغات یکساله در سایت
 
لطفا" نظرات خود را به ایمیل Idea@paperandwood.com ارسال نمایید .